{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}}{{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

 

 

 

 

 

 

 

 

Basiese Boekhouding (Fundamental Bookkeeping)

Metode van aanbieding Selfstudie ZOOM TRAINING
Prys vir kursus R2 300 eenmalig R3 000 eenmalig
     
Tydsduur Eie tyd 3 - 4 ure op ZOOM
     
Plek van aanbieding Handleidings word landswyd gestuur Internet - ZOOM meeting
  Videos word geshare op Dropbox  
     
Versending van studiemateriaal PostNet to PostNet (verkieslik) PostNet to PostNet (verkieslik)
     
Hulp tydens studie Whatsapp, e-pos, telefoon Direkte hulp op Zoom
     
Taal van handleiding Engels, maar videos is in Afrikaans Engels, maar ek doen die aanbieding in Afrikaans
     
Eksamen Online op Sage University Online op Sage University
     
Tydsduur van eksamen 1.5 uur 1.5 uur
     
Slaagsyfer 75% 75%
     
Sertifikaat Geakrediteer deur Pastel Geakrediteer deur Pastel
     
Versending van sertifikaat Direk vanaf Pastel per e-pos Direk vanaf Pastel per e-pos
     
Hereksamen Is beskikbaar teen 'n koste (+-R750) Is beskikbaar teen 'n koste (+-R750)
     
Ou vraestelle Ongelukkig nie beskikbaar nie Ongelukkig nie beskikbaar nie
     
Afbetaal beskikbaar Ja, maar handleiding word eers gestuur na volle betaling ontvang is. Ja, maar handleiding word eers gestuur na volle betaling ontvang is.
     
Inhoud van kursus Kliek hier Kliek hier
     
Aanlyn inskrywing Kliek hier Kliek hier

 

ENGLISH FOLLOWS THE AFRIKAANS

U kan kies tussen self-studie of ZOOM Training - vir meer inligting oor "Live Online Training" ook genoem ZOOM Training kliek hier, of kyk die video hier (scroll asb af tot by die LIVE ONLINE TRAINING video).

Is u boekhou (rekeningkunde) kennis verroes of het u geen kennis daarvan nie? Hierdie kursus is vir u - die basiese beginsels van boekhou word behandel en kan vir enige boekhoudingsisteem gebruik word.

'n Baie belangrike onderafdeling van hierdie kursus is BTW. Hier gaan u alles leer wat u nog altyd wou weet van BTW - wat dit is, hoe dit bereken word, wie dit moet betaal, wie kan wat terugeis, ensovoorts! Werkgewers is bereid om goeie salarisse te betaal vir mense wat weet hoe om BTW te doen!

Pastel onderskryf wel die kursus en reik die sertifikaat uit, maar die kennis wat u in hierdie kursus opdoen kan toegepas word in enige rekeningkundige stelsel. Die kursusaanbieder is 'n gesertifiseerde, geakrediteerde Sage Authorized Learning Partner. (Sertifikaat as bewys op aanvraag beskikbaar.)

Skryf vandag nog in vir Basiese Boekhouding (Bookkeeping Fundamentals) 

Die kursusfooi sluit in:

•             Handleiding wat gebruik word tydens opleiding (dit word u eiendom sodat u dit altyd as verwysing kan gebruik)

•             Leer in jou eie tyd terwyl jy na die videos kyk waarin ek die kursus aanbied

           •             Eksamenfooi

           •             Sertifikaat

Die kursus is beskikbaar as 'n self-studie ("self-study") pakket vir slegs R2 300.  Hulp is ook beskikbaar deur middel van telefoonoproeppe, e-posse, of Whatsapps wat u aan die opleier kan stuur, soos benodig. 

Is u bang u gaan nie die selfstudie baasraak nie?  Hier is die oplossing:  LIVE ONLINE TRAINING deur middel van ‘n ZOOM meeting oor die internet.

Ek en jy bespreek ‘n tyd vir die ZOOM meeting (nadat jy jou handleiding bestel en ontvang het) en dan stuur ek vir jou ‘n ZOOM invite vir daardie tyd sodat ons aanlyn kan kontak maak.  (Jy benodig slegs ‘n goeie internetkonneksie en ‘n rekenaar met ‘n webcam en mikrofoon.  As jou rekenaar dit nie het nie kan ons selfs dmv DUO op ons selfone kontak maak – praat asb met my oor die moontlikhede). Die prys vir die ZOOM TRAINING Basiese Boekhouding kursus is R3 000.

Bestel en betaal sommer vandag nog jou handleiding aanlyn!

Kliek hier vir die volledige inhoudsopgawe van die Fundamental Bookkeeping kursus.

Kontak ons gerus vir meer inligting.

BOOKKEEPING FUNDAMENTALS

Is your bookkeeping (accounting) knowledge a bit out dated, or do you have no knowledge thereof? This course is made for you – the basic principles of bookkeeping will be explained and can be used in any bookkeeping system.

A very important subsection of this course is VAT. Here you will learn everything that you ever wanted to know about VAT – what it is, how it is calculated, who should pay it, who can claim what, and so forth! Employers are willing to pay a good salary to those who know how to do VAT!

Pastel endorses the course and issues the certificate, but the knowledge you gain from this course can be applied in any accounting system. The course presenter is a certified, accredited Sage Authorized Learning Partner. (Certificate as proof available upon request.)

Enrol for the course in Bookkeeping Fundamentals today.

The course fee includes:

              •             Manual used during training (this is your property to keep and always have as reference)

    •            Examination fee

               •             Certificate

The course is available as a self-study package for only R2 300.  Help is available via phone calls, emails, or Whatsapps that you can send the trainer if you feel the need to.

Too scary to try the self-study on your own?  Here is the solution:  LIVE ONLINE TRAINING by means of a ZOOM meeting over the internet.

We discuss a time for the ZOOM meeting as soon as you have ordered and received your training manual. I will then sent you an invite for the ZOOM meeting so that we can make contact online. (You need an internet connection and a computer with a webcam and microphone.  If you do not have these we can also connect via DUO on our cell phones.  Please discuss the different methods with me). The price for the LIVE ONLINE TRAINING Bookkeeping Fundamentals course is R3 000.

Order and pay online today! 

Click here for the complete table of contents of the Bookkeeping Fundamentals course.

 

 

Terug Terug na bo