{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}}{{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

 

 

 

 

 

 

 

 

Basiese Boekhouding (Fundamental Bookkeeping)

Metode van aanbieding Selfstudie ZOOM TRAINING Een-tot-een
Prys vir kursus R2 300 eenmalig R3 000 eenmalig R4 000 eenmalig
       
Tydsduur Eie tyd 3 - 4 ure op ZOOM 3 - 4 ure een-tot-een
       
Plek van aanbieding Handleidings word landswyd gestuur Internet - ZOOM meeting Net binne 150km vanaf Heilbron
  Videos word geshare op Dropbox    
       
Versending van studiemateriaal PostNet to PostNet (verkieslik) PostNet to PostNet (verkieslik) Per hand
       
Hulp tydens studie Whatsapp, e-pos, telefoon Direkte hulp op Zoom Fisies teenwoordig
       
Taal van handleiding Engels, maar videos is in Afrikaans Engels, maar ek doen die aanbieding in Afrikaans Engels, maar ek doen die aanbieding in Afrikaans
       
Eksamen Online op Sage University Online op Sage University Online op Sage University
       
Tydsduur van eksamen 1.5 uur 1.5 uur 1.5 uur
       
Slaagsyfer 75% 75% 75%
       
Sertifikaat Geakrediteer deur Pastel Geakrediteer deur Pastel Geakrediteer deur Pastel
       
Versending van sertifikaat Direk vanaf Pastel per e-pos Direk vanaf Pastel per e-pos Direk vanaf Pastel per e-pos
       
Hereksamen Is beskikbaar teen 'n koste (+-R750) Is beskikbaar teen 'n koste (+-R750) Is beskikbaar teen 'n koste (+-R750)
       
Ou vraestelle Ongelukkig nie beskikbaar nie Ongelukkig nie beskikbaar nie Ongelukkig nie beskikbaar nie
       
Afbetaal beskikbaar Ja, maar handleiding word eers gestuur na volle betaling ontvang is. Ja, maar handleiding word eers gestuur na volle betaling ontvang is. Ja, maar kursus word eers aangebied na volle betaling ontvang is.
       
Inhoud van kursus Kliek hier Kliek hier Kliek hier
       
Aanlyn inskrywing Kliek hier Kliek hier Kliek hier

 

ENGLISH FOLLOWS THE AFRIKAANS

U kan kies tussen een-tot-een opleiding of self-studie, en  ook ZOOM Training - vir meer inligting oor "Live Online Training" ook genoem ZOOM Training kliek hier, of kyk die video hier (scroll asb af tot by die LIVE ONLINE TRAINING video).

Is u boekhou (rekeningkunde) kennis verroes of het u geen kennis daarvan nie? Hierdie kursus is vir u - die basiese beginsels van boekhou word behandel en kan vir enige boekhoudingsisteem gebruik word.

'n Baie belangrike onderafdeling van hierdie kursus is BTW. Hier gaan u alles leer wat u nog altyd wou weet van BTW - wat dit is, hoe dit bereken word, wie dit moet betaal, wie kan wat terugeis, ensovoorts! Werkgewers is bereid om goeie salarisse te betaal vir mense wat weet hoe om BTW te doen!

Pastel onderskryf wel die kursus en reik die sertifikaat uit, maar die kennis wat u in hierdie kursus opdoen kan toegepas word in enige rekeningkundige stelsel. Die kursusaanbieder is 'n gesertifiseerde, geakrediteerde Pastel Onsite Trainer. (Sertifikaat as bewys op aanvraag beskikbaar.)

Skryf vandag nog in vir Basiese Boekhouding (Bookkeeping Fundamentals) een-tot-een opleiding vir slegs R4 000.

Die kursusfooi sluit in:

•             Handleiding wat gebruik word tydens opleiding (dit word u eiendom sodat u dit altyd as verwysing kan gebruik)

•             Een-tot-een opleiding deur 'n opgeleide, geregistreerde Pastel Onsite Trainer (mits dit binne 'n radius van 150km vanaf Heilbron in die Vrystaat is)

             •             Eksamenfooi

            •             Sertifikaat

Die een-tot-een kursus neem 3 tot 4 ure om aan te bied. Tye kan gereël word soos dit u pas - selfs oor naweke! Aangesien die kursus nie aan 'n groep aangebied word nie maar een-tot-een is dit baie maklik om kursustye aan te pas volgens u spesifieke behoeftes.

Die kursus is ook beskikbaar as 'n self-studie ("self-study") pakket vir slegs R2 300. Die fooi sluit alles in soos hierbo genoem, behalwe dat u nie een-tot-een opleiding deur die opleier kry nie, maar dat u op u eie tyd deur die materiaal en die videos wat ek gemaak het waarin ek die kursus aanbied, werk. Hulp is beskikbaar deur middel van telefoonoproeppe, e-posse, of Whatsapps wat u aan die opleier kan stuur, soos benodig. 

Bly u te ver vir ‘n een-tot-een kursus en is u bang u gaan nie die selfstudie baasraak nie?  Hier is die oplossing:  LIVE ONLINE TRAINING deur middel van ‘n ZOOM meeting oor die internet.

Ek en jy bespreek ‘n tyd vir die ZOOM meeting (nadat jy jou handleiding(s) bestel en ontvang het) en dan stuur ek vir jou ‘n ZOOM invite vir daardie tyd sodat ons aanlyn kan kontak maak.  (Jy benodig slegs ‘n goeie internetkonneksie en ‘n rekenaar met ‘n webcam en mikrofoon.  As jou rekenaar dit nie het nie kan ons selfs dmv DUO op ons selfone kontak maak – praat asb met my oor die moontlikhede). Die prys vir die ZOOM TRAINING Basiese Boekhouding kursus is R3 000.

Bestel en betaal sommer vandag nog jou handleiding aanlyn!

Kliek hier vir die volledige inhoudsopgawe van die Fundamental Bookkeeping kursus.

Kontak ons gerus vir meer inligting.

BOOKKEEPING FUNDAMENTALS

Is your bookkeeping (accounting) knowledge a bit out dated, or do you have no knowledge thereof? This course is made for you – the basic principles of bookkeeping will be explained and can be used in any bookkeeping system.

A very important subsection of this course is VAT. Here you will learn everything that you ever wanted to know about VAT – what it is, how it is calculated, who should pay it, who can claim what, and so forth! Employers are willing to pay a good salary to those who know how to do VAT!

Pastel endorses the course and issues the certificate, but the knowledge you gain from this course can be applied in any accounting system. The course presenter is a certified, accredited Pastel Onsite Trainer. (Certificate as proof available upon request.)

Enrol for the course in Bookkeeping Fundamentals today, one-on-one training for only R4 000. 

The course fee includes:

              •             Manual used during training (this is your property to keep and always have as reference)

•             One-on-one training by a trained, registered Pastel Onsite Trainer (if it is to be presented within a radius of 150km from Heilbron in the Free State)

              •             Examination fee

               •             Certificate

The one-on-one course takes 3 to 4 hours to be presented. Times and dates can be arranged to your needs – even over weekends! Seeing that the course is not presented to a group, but one-on-one, it is very easy to adapt course times to your specific needs.

The course is also available as a self-study package for only R2 300. This fee includes everything as mentioned above, except that you do not receive one-on-one training by the trainer, but you have to work through the material and the available videos (only available in Afrikaans) in your own time. Help is available via phone calls, emails, or Whatsapps that you can send the trainer if you feel the need to. If you find it difficult to understand English, there are explanatory notes available in Setswana at an additional cost of R200.

Too far for a one-on-one course and too scary to try the self-study on your own?  Here is the solution:  LIVE ONLINE TRAINING by means of a ZOOM meeting over the internet.

We discuss a time for the ZOOM meeting as soon as you have ordered and received your training manual(s). I will then sent you an invite for the ZOOM meeting so that we can make contact online. (You need an internet connection and a computer with a webcam and microphone.  If you do not have these we can also connect via DUO on our cell phones.  Please discuss the different methods with me). The price for the LIVE ONLINE TRAINING Bookkeeping Fundamentals course is R3 000.

Order and pay online today! 

Click here for the complete table of contents of the Bookkeeping Fundamentals course.