{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}} {{pricing}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

ENGLISH FOLLOWS THE AFRIKAANS

Is u boekhou (rekeningkunde) kennis verroes of het u geen kennis daarvan nie? Hierdie kursus is vir u - die basiese beginsels van boekhou word behandel en kan vir enige boekhoudingsisteem gebruik word.

'n Baie belangrike onderafdeling van hierdie kursus is BTW. Hier gaan u alles leer wat u nog altyd wou weet van BTW - wat dit is, hoe dit bereken word, wie dit moet betaal, wie kan wat terugeis, ensovoorts! Werkgewers is bereid om goeie salarisse te betaal vir mense wat weet hoe om BTW te doen!

Pastel onderskryf wel die kursus en reik die sertifikaat uit, maar die kennis wat u in hierdie kursus opdoen kan toegepas word in enige rekeningkundige stelsel. Die kursusaanbieder is 'n gesertifiseerde, geakrediteerde Pastel Onsite Trainer. (Sertifikaat as bewys op aanvraag beskikbaar.)

Skryf vandag nog in vir Basiese Boekhouding (Bookkeeping Fundamentals) een-tot-een opleiding vir slegs R3 300. Indien u dit moeilik vind om Engels te verstaan is daar 'n stel verduidelikende notas beskikbaar in Afrikaans of Setswana teen 'n addisionele koste van R200.

Die kursusfooi sluit in:

  • Handleiding wat gebruik word tydens opleiding (dit word u eiendom sodat u dit altyd as verwysing kan gebruik)
  • Een-tot-een opleiding deur 'n opgeleide, geregistreerde Pastel Onsite Trainer (mits dit binne 'n radius van 200km vanaf Heilbron in die Vrystaat is)
  • Eksamenfooi
  • Sertifikaat

Die een-tot-een kursus neem tussen 3 tot 8 ure om aan te bied. Tye kan gereël word soos dit u pas - selfs oor naweke! Aangesien die kursus nie aan 'n groep aangebied word nie maar een-tot-een is dit baie maklik om kursustye aan te pas volgens u spesifieke behoeftes.

Die kursus is nou ook beskikbaar as 'n self-studie ("self-study") pakket vir slegs R1 900. Die fooi sluit alles in soos hierbo genoem, behalwe dat u nie een-tot-een opleiding deur die opleier kry nie, maar dat u op u eie tyd deur die materiaal werk. Hulp is beskikbaar deur middel van telefoonoproeppe, e-posse, of Whatsapps wat u aan die opleier kan stuur, soos benodig. Indien u dit moeilik vind om Engels te verstaan is daar 'n stel verduidelikende notas beskikbaar in Afrikaans of Setswana teen 'n addisionele koste van R200. Bestel en betaal sommer vandag nog jou handleiding aanlyn!

Kliek hier vir die volledige inhoudsopgawe van die Fundamental Bookkeeping kursus.

Kontak ons gerus vir meer inligting.

BOOKKEEPING FUNDAMENTALS

Is your bookkeeping (accounting) knowledge a bit out dated, or do you have no knowledge thereof? This course is made for you – the basic principles of bookkeeping will be explained and can be used in any bookkeeping system.

A very important subsection of this course is VAT. Here you will learn everything that you ever wanted to know about VAT – what it is, how it is calculated, who should pay it, who can claim what, and so forth! Employers are willing to pay a good salary to those who know how to do VAT!

Pastel endorses the course and issues the certificate, but the knowledge you gain from this course can be applied in any accounting system. The course presenter is a certified, accredited Pastel Onsite Trainer. (Certificate as proof available upon request.)

Enrol for the course in Bookkeeping Fundamentals today, one-on-one training for only R3 300. If you find it difficult to understand English, there are explanatory notes available in Afrikaans and Setswana at an additional cost of R200.

The course fee includes:

  • Manual used during training (this is your property to keep and always have as reference)
  • One-on-one training by a trained, registered Pastel Onsite Trainer (if it is to be presented within a radius of 200km from Heilbron in the Free State)
  • Examination fee
  • Certificate

The one-on-one course takes 3 to 8 hours to be presented. Times and dates can be arranged to your needs – even over weekends! Seeing that the course is not presented to a group, but one-on-one, it is very easy to adapt course times to your specific needs.

The course is now also available as a self-study package for only R1 900. This fee includes everything as mentioned above, except that you do not receive one-on-one training by the trainer, but you have to work through the material in your own time. Help is available via phone calls, emails, or Whatsapps that you can send the trainer if you feel the need to. If you find it difficult to understand English, there are explanatory notes available in Afrikaans and Setswana at an additional cost of R200. Order and pay your manual online today! 

Click here for the complete table of contents of the Bookkeeping Fundamentals course.